News

De 10 gyllene budorden – våra riktlinjer

By Grow Here

GRÖNSKANDE LOKALA MATSYSTEM

Vår vision är en värld där alla har tillgång till hälsosam, smakfull och rättvis mat – och mark, kunskap och resurser för att kunna odla deras egen mat eller för att dela mat med andra i sitt närområde.

En värld där bostadsområden, städer och regioner har en tillräcklig lokal matproduktion för att föda deras egna lokala invånare och för att säkerställa motståndskraft vid ekonomisk, ekologisk och social kris.

Frodande lokala matsystem förser oss med ekosystem tjänster, försäkrar biologisk mångfald, anpassar och förhindrar klimat förändringar, inbjuder till fysisk aktivitet, skapar hälsosamma, trivsamma och säkra utomhusmiljöer med massor av spontanta mötesplatser där alla kan bidra till ett positivt ekologisk fotavtryck på miljön och deras bostadsområde.

UNDERLÄTTA FÖR LOKALA OCH SMÅSKALIGA MATPRODUCENTER

Vårt uppdrag är att etablera lokala och regenerativa matsystem i urbana och rurala områden genom att möjliggöra för lokala odlare genom matchmaking av mark, kunskap och människor.

Här på Grow Gothenburg vill vi underlätta för alla som vill starta en odling oavsett om det är en kommersiell odlingsverksamhet, socialt eller för att producera sin egen mat och förverkliga sitt drömprojekt.

TRIVSELREGLER OCH RIKTLINJER

Grow Gothenburg är en samlingspunkt för personer som brinner för städer med större biologisk mångfald, fler gröna och matproducerande ytor och social gemenskap. Organisationerna som står bakom Grow Gothenburg är The Foodprint Lab Arkitekter och Göteborg stad med flera fastighetsbolag och stadsodlare i Göteborg. Vi arbetar för att underlätta för folk att odla på nya områden enligt ekologisk grund och med nya vänner. Grundkonceptet bygger på en win till win situation där de som är intresserade av att odla matchas med de som har en trädgård eller mark som behöver några extra omhändertagande händer. För att konceptet ska fungera är det dock viktigt att alla tar ett aktivt ansvar och roll för att plattformens grundregler och riktlinjer följs i linje med plattformens och stadens vision och mål. Var och en som använder plattformen, odlar eller upplåter mark för odling bär eget ansvar för risker och skador som kan uppstå samt att allt material som delas är sanningsenligt. Nedan finns ett antal riktlinjer som krävs av medlemmarna på plattformen att följa. Mer information om regler och ansvar finns skrivet i “Användarregler” även kallat “Terms of use”.

1. OMTÄNKSAMHET


Din odlingsframgång startar med dig själv. Alla medlemmar arbetar för att ta hand om sig själv och andra. Det är skrämmande hur mycket enklare det är att ta hand om sig själv och andra när man relaterar till växternas värld; växter behöver goda fysiska förutsättningar i form av näring, vatten och behagligt mikroklimat, men också kärlek, en stöttepelare och omtanke. Du måste också se till att du besitter tillräckligt med kunskap och passion för att ta hand om dina växter. Det innebär inte att du måste kunna allt innan du börjar odla, däremot är det viktigt att du startar och behåller under din odlingsresa med ett stort engagemang och passion för att ständigt lära dig mer.

2. GIFT- OCH DROGFRI MILJÖ


Grow Gothenburg arbetar för en natur och byggd miljö med förutsättningar för ett hälsosamt och miljövänligt liv. Vi ställer därför som krav att alla odlingar etableras och omhändertas utifrån ekologiska principer med ambitionen att så småningom certifieras. Det betyder att kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna. Jorden måste vara giftfri och där misstankar om föroreningar finns, ska jordprover tas.

Precis som dina växter önskar sig en miljö utan gifter ställer vi även krav på att våra medlemmar, partners, odlare och markägare att inte använda några olagliga droger samt gemensamt arbeta i ett förebyggande syfte. Grow Gothenburg och alla bakomstående organisationer ställer sig därför starkt emot användandet av droger och arbetar medvetet för ett samhälle utan droger. I övrigt gäller svensk lag när det gäller användandet av droger. Det är upp till var och en av medlemmar, markägare eller odlare att anmäla dessa brott till den lokala polismyndigheten. Vid misstänksamhet av användning av otillåtna droger kan odlingen stängas ner utan förvarning.

3. TILLIT OCH ANSVARSTAGANDE

Grow Gothenburg Plattform bygger i mångt och mycket på tillit och ansvarstagande, precis som i ditt egna bostadsområde försöker vi hjälpa varandra när det behövs och meddelar när något går fel.

Det är upp till var och en av medlemmarna att se till att dem själva och deras kamrater följer Grow Community’s värdegrund och trivselregler. Grow Gothenburg och alla bakomstående organisationer bär inget ansvar för olika aktiviteter som sker utan det är upp till var och en markägare och odlare att se till att deras krav efterlevs samt att kontrakt skrivs som är till förmån för alla involverade parter. Det är också medlemmarnas ansvar att se till att information och utbildningsmaterial som sprids via plattformen byggs på sanningsenlig fakta och forskning. Våra administratörer kommer att göra vårt bästa för att granska materialet innan publicering, men garanterar ingen försäkran på innehållet, utan ansvaret ligger alltid hos skaparen av materialet.

4. UTFORMNING

Vi alla värnar om en stads- och bostadsmiljö som är trivsam, välskött, frodig och vacker. Grow Gothenburg uppmanar dig därför att lägga stor vikt vid utformningen av din odling. Det finns en rad olika aspekter att tänka på vid utformning och placering; du och andra ska enkelt kunna nå och sköta dina växter, du bör anpassa val och placering av växter i hänsyn till det lokala mikroklimatet, du bör se till att det finns tillgång till vatten och att alla material passar in i omgivningen och är miljövänliga etc. För att säkerställa att det blir en vacker odlingsbädd eller växthus, eller hur du tar till vara på regnvatten och andra resurser på ett ekonomisk och klimatsmart sätt kan du alltid anlita några av våra landskapsarkitekter och trädgårdsdesigners för rådgivning eller se till att ni har en kunnig och erfaren trädgårdsdesigner i ert projektteam eller odlingsförening. Vid större konstruktioner krävs alltid bygglov. Kontakta ditt närmaste bygglovskontor för svar på mer specifika frågor.

5. TILLGÄNGLIGHET

Grönsaksodlingar och djur bidrar med ofantligt många olika värden för alltifrån ett litet barn till en härlig pensionär. Att kunna få smaka en jordgubbe från ett grönsaksland kan ge smakfulla minnen att dela med en ny vän för resten av livet.

Samtidigt är det viktigt att respektera odlarens hårda arbete för att framställa dessa sköna varor. Grow Gothenburg värnar därför om en respektfull tillgänglighet till odlingar. Hursomhelst, på privat kvartersmark, är det fastighetsägaren som själv avgör tillgängligheten till sin odling. Det finns även möjlighet att visa upp och berätta om sin odling under en Stadsodlingssafari anordnat av The Foodprint Lab. Du kan också övervaka en del av Göteborgs stadsodlingsrörelse på Grow Gothenburg kartan.

Vill du odla i en park, i naturmark eller på allmän platsmark så är det Park och Natur som äger och förvaltar marken. Som en del i kommunens parkprogram fem strategier ämnar man bl.a. att “Ställa till förfogande” vilket innebär ”Att ge utrymme för privata initiativ i parkerna tillgodoser en önskan om delaktighet och kreativitet.” Allmän platsmark upplåten av Göteborg stad får enligt lag inte göras otillgänglig för allmänheten. Det betyder att man inte får stängsla in ett odlingsområde på allmän plats. Att göra en avgränsning med exempelvis viltstängsel eller staket är tillåtet, men då ska det finnas grindar som inte får låsas så att alla kan passera igenom området. För att allmän plats ska få användas till odling ska det finnas ett konkret önskemål från någon eller några medborgare att få disponera och sköta ett visst område.

6. SKÖTSELAVTAL


En odling kräver mycket arbete i form av ogräsrensning, bevattning, bearbetning av jord och kompostering m.m. Grow Gothenburgs mål är att underlätta för dig eller någon annan att lägga mer tid i din trädgård för både nödvändiga och önskvärda sysslor. För att undvika att det blir diskussion om vem som har ansvaret för vad, är det viktigt odlaren och fastighetsägaren skriver ett skötselavtal, arrendeavtal eller övrigt kontrakt, som båda parter är överens om.
Du som privat fastighetsägare ansvarar själv för att sådant kontrakt har upplåtits innan ni börjar ert samarbete. Vid mer omfattande arbete som täcker mer är odlingen rekommenderas det att odlaren att får ett arvode.

På allmän platsmark, såsom park och naturområden upplåten av Göteborg stad är det bara små och enskilda skötselavtal som hanteras av park- och naturförvaltningen. Avtal gällande odling på allmän plats är således inga arrenden utan regleras på samma sätt som andra skötselavtal. Det betyder att avtalet kan sägas upp så snart ytan behövs för allmänt ändamål. Göteborg stad har också möjlighet att vid behov kräva att marken återställs till sitt ursprungliga utseende. Liksom för andra ytor vill förvaltningen ha en förening att teckna ett skötselavtal med. Skötselavtal på allmän plats är inte avgiftsbelagda. Motpart är alltid en förening för att få en enhetlig ekonomi och skötsel av varje enskilt område.

7. KOMMERSIELL VERKSAMHET


Grow Gothenburg community uppmuntrar odling som sker i kommersiellt syfte. Alla har tyvärr inte möjlighet, tid eller ork som krävs för att odla men ändå värnar om att äta ekologisk, rättvis, lokal och hälsosam mat. Om du säljer det du har producerat ansvarar du själv för att du har rättigheterna som krävs för detta, oavsett om det sker på privat kvartersmark (ex. villa eller bostadsgård) eller allmän platsmark, såsom registrerad för F-skatt m.m. Du bör också vara medveten om att försäljning av produkter får bara ske från områden med arrenden. Därför bör du som vill starta en kommersiell odling alltid kontakta Fastighetskontoret som administrerar alla arrenden och nyttjanderätter av kolonier och odlingslotter. Kostnader för upplåtelser och arrenden regleras av kommunen enligt en tariffmodell.

8. EKONOMISK HÅLLBARHET


Grow Gothenburg och alla medlemmar arbetar för att kunna etablera odlingar som kan bidra till en större resiliens vid till exempel en ekonomisk, social och ekologisk kris samt av användandet av värdefulla naturresurser. Vi ser därför att odlingarna kan finnas för en lång tid framöver. För att underlätta detta krävs det i många fall ekonomiska medel och en tydlig organisations-modell inom en förening eller företag. I vissa fall kan Fastighetskontoret I Göteborg ge ett bidrag för småskalig bostadsnära odling. Fastighetskontoret ställer även som krav att man bildar en förening. Bidraget ska stimulera och vara en delfinansiering av ett gemensamt projekt som handlar om odling. Läs mer om dessa bidrag för Stadsnära odling följande länk.

Göteborgs Stad vill kunna erbjuda göteborgaren en möjlighet till odlingskarriär, från odlingslåda till hektar. I projektet Stadsbruk Göteborg ges även hjälp och stöd till odlare som vill starta en kommersiell odlingsverksamhet eller tillsammansodling. Läs mer om Stadsbruk Göteborg här.

För företagsrådgivning rekommenderar vi dig att kontakta organisationer som hjälper nyföretagare såsom Coompanion, Drivhuset, Nyföretagarcentrum etc.

9. JÄMSTÄLLDHET, RELIGON OCH POLITIK


Grow Gothenburg plattform är för till för alla intresserade av odling, att träffa nya vänner eller bidra till hållbar samhällsbyggnad.

Communityn är partipolitiskt och religiöst obunden och bygger på respekt för allas olika åsikter, sexuella läggning, etniska bakgrund och personliga synpunkter.

För allas trivsel ombeds därför en vänlig och tillmötesgående ton mot våra medlemmar och administratörer. Om en medlem beter sig på ett oacceptabelt sätt gentemot andra medlemmar, partners eller administratörer kommer denna efter en varning att oavbrutet att stängas av från communityn.

10. ÅTERKOPPLING


Vi ber er att ha överseende att Grow Gothenburg plattform endast är i en beta-version och ständigt utvecklas. Brister, fel och tekniska problem kommer att förekomma och vi ber er att återkoppla till oss om dessa problem, så gör vi vårt bästa att åtgärda dessa så snart som möjligt. Vi ber er även att komma med förslag på olika sätt att förbättra tjänsten med nya funktioner eller genom att bli en stöttande medlem.

Stort tack och lycka till!